Український English

Інформаційний пакет ECTSВступ

ECTS (European Credit Transfer System) - Європейська кредитно-трансферна система, створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури вимірювання та порівняння результатів навчання, їхнього академічного визнання й перезаліку. Метою ECTS є підтримка академічного визнання результатів навчання у всьому Європейському Співтоваристві. Система може використовуватися у навчальному закладі, між навчальними закладами однієї країни, а також між навчальними закладами - партнерами з різних країн.

ECTS - це децентралізована система академічного визнання результатів навчання, заснована на принципі взаємної довіри між вищими навчальними закладами (ВНЗ). Для того, щоб реалізувати цей принцип, ECTS встановлює кілька правил: доступність інформації про запропоновані ВНЗ курси; досягнення угод між ВНЗ, які направляють і приймають студентів; використання ECTS для визначення завантаженості студентів навчальною роботою. Для кожного курсу кожен з навчальних підрозділів академії (факультет, кафедра) при описі запропонованих ним курсів навчальних дисциплін установлює для них бали ECTS. Бали ECTS називають кредитами.

ECTS - система оцінок, заснована на визначенні завантаженості студентів (курсантів) або їхніх трудових витрат при вивченні навчальної дисципліни. Студентські трудові витрати включають як аудиторні, так і самостійні заняття. Вони враховують всю роботу, необхідну для вивчення дисципліни й одержання оцінки (заліку).

ECTS базується на принципах взаємної довіри учасників і передбачає виконання правил щодо всіх її частин: ECTS-кредитів, ECTS-оцінок, угоди про навчання й нарахування кредитів.

ECTS є системою, насамперед орієнтованою на студентів (курсантів). Студенти (курсанти) зобов'язані виконувати певне навантаження для засвоєння навчальних програм. Результати навчання повинні вказуватися у випускних документах про утворення. Кредити ECTS призначаються всім теоретичним і практичним компонентам навчальної програми (модулі, курси, практики, дипломна робота й ін.). Вони відображають кількість роботи, витраченої на цей компонент. Кредити одержують після завершення роботи й одержання позитивної оцінки.

Студенти, які використають ECTS, можуть одержати кредити за всю академічну роботу, виконану ними, і зарахувати ці академічні кредити в іншому ВНЗ.


Інформація про Національний університет "Одеська морська академія"

1.1 Назва й адреса

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ОДЕСЬКА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ"
Адреса: Україна, 65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8, НУ "ОМА"
Телефон: +38 (048) 777-57-74
Факс: +38 (0482) 34-52-67
E-mail: info@onma.edu.ua
Web-site: www.onma.edu.ua

1.2 Академічний календар

Академічний рік в університеті розпочинається 1 вересня і складається з 2-х семестрів.

Офіційні свята

 • 1 січня (Новий рік)
 • 7 січня (Різдво Христове)
 • 8 березня (Міжнародний жіночий день)
 • Великдень (Пасха)
 • Трійця
 • 1 і 2 травня (Міжнародний день солідарності трудящих)
 • 9 травня (Свято Перемоги)
 • 28 червня (День Конституції)
 • 24 серпня (День незалежності)

1.3 Координатор ECTS від закладу

Координатором ECTS від університету є проректор з науково-педагогічної роботи Захарченко Вадим Миколайович, доктор технічних наук, професор.

Для контактів звертатися:
Адреса: Україна, 65029, м. Одеса, вул. Дидріхсона, 8
Teл/факс: +38 (048) 728-31-57
e-mail: zvn@onma.edu.ua

1.4 Загальний опис закладу

Національний університет "Одеська морська академія" є одним з лідерів серед кращіх вищих навчальних закладів України. Завдяки якості вищої освіти, яку отримали в стінах університету тисячі висококваліфікованих фахівців, вона давно і добре відома у світовому морському суспільстві.

Випускникам університету притаманний високий рейтинг серед випускників провідних морських вищих навчальних закладів (інститутів, академій та університетів). За роки своєї діяльності університет підготував близько 40 тисяч фахівців для морського флоту колишнього СРСР, України і 45 іноземних держав. 8 випускників удостоєні звання Героя праці, 5 осіб стали лауреатами Держаних премій, 10-Заслужені працівники освіти і науки України, понад 300 випускників нагороджені знаком "Почесний працівник морського флоту".

Сьогодні в одному з самих престижних ВНЗ України отримує вищу освіту понад 5000 курсантів і студентів. Щорічний випуск становить близько 1000 фахівців. З кожним роком зростає кількість курсантів і випускників нашої академії, які укладають договори на співпрацю з судновласниками Великої Британії, Греції, Німеччини, Нідерландів та інших європейських країн.

В університеті здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр з напрямів і спеціальностей, зазначених у таблиці (Підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста здійснюється Морехідним коледжем технічного флоту Одеської національної морської академії, Морехідним училищем ім. О.І. Маринеска Одеської національної морської академії).

Напрям підготовки Спеціальність
070104 Морський та річковий транспорт Судноводіння.
Експлуатація суднових енергетичних установок
Електричні системи і комплекси транспортних засобів
050202 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Автоматизоване управління технологічними процессами
050901 Радіотехніка Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси
030401 Правознавство Правознавство
030601 Менеджмент Менеджмент організацій

Навчання в академії здійснюється за денною та заочною формами.

Система підготовки фахівців за напрямами "Морський та річковий транспорт", "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" "Електромеханіка" та "Радіотехніка" в академії відповідає вимогам Міжнародної конвенції з підготовки, дипломування моряків і несення вахти STCW-78 з поправками, інших міжнародних конвенцій, що дає випускникам право працювати на всіх типах суден вітчизняних та іноземних компаній.

Академія акредитована за ІV (найвищим в Україні) рівнем акредитації.

Інженерні спеціальності акредитовані Інститутом морської техніки, науки і технологій (IMarEST) Великої Британії. Спеціальність "Судноводіння" акредитована Морським інститутом (NI) Великої Британії.

Академія є активним членом Міжнародної асоціації морських університетів. Учені і викладачі беруть участь в авторитетних форумах, що проводяться Міжнародною морською організацією при ООН, провідними морськими навчальними і науковими закладами світу. В академії впроваджено систему менеджменту якості за стандартом ISO 9001-2000.

1.5 Історична довідка

 • 7 червня 1944 року утворено Одеське вище морехідне училище (ОВМУ).
 • 29 травня 1958 року ОВМУ перейменовано в Одеське вище інженерне морське училище (ОВІМУ).
 • 26 квітня 1991 року ОВІМУ перетворено в Одеську державну морську академію (ОДМА).
 • 21 вересня 2002 року ОДМА надано статус національної і назву - Одеська національна морська академія (ОНМА).

1.6 Наукові школи

В академії здійснюються дослідження з розвитку міжнародної морської політики, економіки, національної системи морської освіти, безпеки мореплавства, судноводіння, технічної експлуатації флоту; інтегрованих інтелектуальних комплексів і систем; технології судноремонту; технологічного обладнання; глобального морського радіозв'язку; систем навігаційного обладнання та гідрографічного забезпечення України.

В академії видаються збірники наукових праць: "Судноводіння", "Суднові енергетичні установки", "Автоматизація суднових технічних засобів", "Морське право: актуальні питання теорії та практики.

1.7 Процедура допуску до навчання

Підготовка фахівців в академії здійснюється за рахунок державного бюджету (в межах державного замовлення) та за кошти фізичних і юридичних осіб.

Обсяг державного замовлення щорічно встановлюється Міністерством освіти і науки України.

Прийом до академії на навчання за програмою підготовки бакалавра здійснюється на конкурсній основі за результатами зовнішнього тестування.

Перелік вступних випробувань для кожного напряму підготовки визначається Правилами прийому до НУ "ОМА".

До вступних випробувань на денну форму навчання допускаються особи, які за станом здоров'я відповідають вимогам згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я України № 347, від 19 листопада 1996 р. "Про затвердження правил визначення придатності за станом здоров'я осіб для роботи на суднах".

Відповідність стану здоров'я зазначеним вимогам визначається за підсумками медичного огляду, який здійснюється на базі медично-санітарної частини академії.

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр, можуть бути зараховані на навчання за програмами підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліст або магістр. Зарахування здійснюється на конкурсній основі. Порядок проведення конкурсу визначається Правилами прийому до ну "ОМА".

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст, можуть бути зарахованими на навчання за програмою підготовки фахівця за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр за кошти фізичних або юридичних осіб.

З Правилами прийому та умовами вступу до НУ "ОМА" можна ознайомитися як на офіційному сайті академії www.onma.edu.ua, так і у довідниках по ВНЗ України.

1.7.1 Термін подачі заяв та реєстрації документів

Термін подачі заяв та реєстрації документів визначаються Правилами прийому до НУ "ОМА".

1.7.2 Вимоги до абітурієнтів для зарахування на навчання

Вимоги до абітурієнтів для зарахування на навчання визначаються Правилами прийому до НУ "ОМА".

1.7.3 Інформація щодо фінансових витрат курсантів на навчання

Фінансові витрати курсантів, які навчаються за контрактом, визначаються наказами:

1.8 Структурні підрозділи

1.8.1 Факультети, розташовані в Одесі:

В академії функціонує кафедра військової підготовки, яка здійснює підготовку офіцерів запасу військово-морських сил України.

1.8.2 Відокремлені структурні підрозділи академії:

Азовський морський інститут

Адреса: Україна, 87530, м. Маріуполь, вул. Чорноморська, 19
Телефон: +38 (0629) 37-00-21
Факс: +38 (0629) 37-11-44
E-mail: info@ami.azov.net.ua
Web-site: ami.edu.ua

Інститут здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр за денною і заочною формами навчання за напрямами:

 • "Морський та річковий транспорт" (спеціальності "Судноводіння" і "Експлуатація суднових енергетичних установок");
 • "Менеджмент" (спеціальність "Менеджмент організацій").

Термін навчання: на денній формі - 4 роки; на заочній формі - 5 років.

Випускники продовжують навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліст і магістр у базовому навчальному закладі у м. Одеса.

Інститут має необхідну лабораторно-тренажерну базу, навчально-виробниче судно "Механік Пономаренко", електрорадіонавігаційну камеру. Функціонує музей Азовського флоту. Інститут видає збірник наукових праць "Морські порти і транспортні комплекси".

Ізмаїльський факультет НУ "ОМА"

Адреса: Україна, 68600, м. Ізмаїл, вул. Фанагорійська, 9
Телефон: +38 (04841) 799-65-10
E-mail: izfodma@te.net.ua
Web-site: izf.onma.edu.ua/

Підготовка фахівців здійснюється на кваліфікаційному рівні бакалавр за денною і заочною формами навчання за напрямом підготовки "Морський та річковий транспорт" зі спеціальностей: "Судноводіння" і "Експлуатація суднових енергетичних установок".

Загальна практична інформація

2.1 Формальності, прийняті в Україні щодо прийому іноземних студентів

Після прибуття до НУ "ОМА" іноземному громадянину необхідно надати до деканату по роботі з іноземними студентами такі документи:

 • запрошення на навчання;
 • документ про отримання середньої освіти, переведений українською або російською мовою із зазначенням отриманих оцінок (балів) та нотаріально затверджений;
 • документ про відсутність ВІЛ-інфекції, виданий не раніше, ніж за місяць до в'їзду в Україну;
 • медичний сертифікат про стан здоров'я, завірений органом охорони здоров'я країни, з якої прибув іноземець, переведений українською або російською мовою та нотаріально затверджений;
 • копію документа про народження, переведену на українську або російську мову та нотаріально завірену;
 • 6 фотокарток форматом 30 x 40 мм;
 • зворотній квиток з відкритою датою вильоту терміном на один рік для повернення на батьківщину;
 • паспорт (пред'являється особисто).

Після зарахування в НУ "ОМА" іноземець повинен бути зареєстрованим у Відділі громадян і реєстрації фізичних осіб Одеського міського управління міністерства внутрішніх справ (ВГІРФО ОМУ МВС) України.

Для оформлення реєстрації в органах ВГІРФО ОМУМВС України студент повинен надати в тижневий термін в деканат по роботі з іноземними студентами такі документи:

 • паспорт;
 • фотокартки - 2 шт.;
 • копію квитанції про сплату контракту;
 • оплату послуг ВГІРФО ОМУМВС України по реєстрації;
 • оплату страховки.

Іноземний громадянин може бути зарахований до НУ "ОМА" на підставі виданого академією "Запрошення на навчання", шляхом переведення з іншого навчального закладу України, куди він прибув на навчання за запрошенням, після закінчення Підготовчого відділення для іноземців в іншому ВНЗ.

Для отримання "Запрошення на навчання", за встановленою Міністерством освіти і науки України формою, що надає право в'їзду іноземцю на територію України з метою отримання освіти в період з 15 серпня по 15 листопада, необхідно направити заяву поштою, факсом або електронною поштою до керівництва академії з проханням про прийом на навчання.

У заяві необхідно вказати таку інформацію українською або англійською мовами: прізвище, ім'я, по-батькові, № паспорта, дату народження, адресу, громадянство, країну отримання візи.

Іноземний громадянин, який отримав запрошення на навчання до НУ "ОМА", повинен не пізніше, ніж в триденний термін детально проінформувати деканат по роботі з іноземними студентами НУ "ОМА", який знаходиться за адресою:
Україна, 65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 13
Тел/факс: +38 (0482) 732-52-30
e-mail: info@onma.edu.ua или dwfs@onma.edu.ua
щодо свого прибуття для можливості організації його зустрічі за місцем перетину державного кордону України.

Після прибуття до НУ "ОМА" студентам, які не володіють російською мовою, пропонується пройти річний курс з російської мови та загальноосвітніх дисциплін на підготовчому відділенні при академії.

Тільки при наявності повного пакету необхідних документів з іноземним абітурієнтом може бути укладений договір на навчання.

2.2 Як потрапити до закладу

Академія розташована дуже зручно біля зупинок автобусів та маршрутних таксі.

Проїзд до академії:

 • від аеропорту маршрутними таксі №117 і 129 до залізничного вокзалу;
 • від морського вокзалу маршрутним таксі № 210, тролейбусом №10 до залізничного вокзалу;
 • від залізничного вокзалу трамваями №5 до зупинки вулиця "Сєрова", №28 до зупинки вул. "Торгова"; маршрутними таксі 127, 215, 124, 214 до зупинки вул. "Торгова".

2.3 Забезпечення житлом

Академія має сучасне студентське містечко (екіпаж) з 4 житловими корпусами, якими можуть скористатися курсанти.

НУ "ОМА" забезпечує іноземних студентів місцями в гуртожитку.

Термін проживання в гуртожитку визначається терміном дії укладеної угоди між академією та іноземним громадянином про навчання.

Необхідність забезпечення житлом та його вартість визначається договором про навчання.

Академія не бере зобов'язань:

 • по перебуванню членів сім'ї іноземного студента в Україні та забезпеченню їх житлом;
 • по оплаті харчування та культурного відпочинку іноземного студента.

2.4 Здоров'я і страхування

Для проведення повного медичного обстеження абітурієнтів, курсантів та щорічного профвідбору курсантів академія має свою медико-санітарну частину з сучасним обладнанням.

Медичне обслуговування курсантів проводиться безкоштовно. При медико-санітарній частині функціонує санаторій-профілакторій, в якому здійснюється амбулаторне лікування курсантів. Послугами медико-санітарної частини академії курсанти - іноземці можуть користуватися на рівні з курсантами - громадянами України. Ці послуги входять до умов договору на навчання.

Всі іноземні громадяни, які навчаються в НУ "ОМА", у відповідності з чинним законодавством, укладають угоду про обов'язкове медичне страхування з українською державною компанією з надання екстреної медичної допомоги іноземним громадянам.

Іноземні громадяни можуть також користуватися послугами лікувальних установ за свій рахунок.

2.5 Умови навчання

Навчальний процес в академії забезпечується сучасним навчально-лабораторним обладнанням, морськими тренажерами, навчальними майстернями, технічними засобами навчання, обчислювальною технікою, мультімедійними класами у відповідності з вимогами навчальних планів і програм навчальних дисциплін.

Наукова бібліотека НУ "ОМА" та її філії у м. Маріуполі і м. Ізмаїлі мають навчальний та науковий фонд, що містить понад 500 тисяч книг, читальні зали оснащені комп'ютерною технікою з можливістю користування мережею Інтернет.

Усі курсанти денної форми навчання забезпечуються формою одягу, харчуванням і проживанням за встановленими нормами. Особи, які навчаються в академії, мають право на отримання стипендії відповідно до чинного законодавства.

Режим роботи та відпочинку курсантів регламентується розпорядком дня, що практично моделює умови життя і роботи на судні і відповідає уставним положенням морського флоту.

Навчання курсантів в академії здійснюється з урахуванням вимог Міжнародної конвенції STCW - 78 з поправками та національних вимог до підготовки моряків.

У процесі навчання значна увага приділяється тренажерній підготовці у відповідності з STCW – 78 з поправками.

Курсанти молодших курсів проходять підготовку у навчально - вітрильному центрі академії, що передбачає тренування на шлюпках і яхтах, а також практичну підготовку на вітрильному судні "Дружба" (м. Одеса) і навчально-тренажерному судні - морському буксирі "Механік Пономаренко" (м. Маріуполь).

Виробничу практику усі курсанти проходять у пароплавствах, судноплавних компаніях українських та іноземних судновласників. Як правило, після проходження плавпрактики курсанти запрошуються фірмами на роботу.

Випускники академії одержують дипломи і сертифікати, що дозволяють їм займати керівні посади на суднах будь-яких судноплавних компаній світу.

Академія проводить роботу по забезпеченню постійних ділових стосунків з випускниками, створює ефективну систему підвищення кваліфікації.

2.6 Інша практична інформація

В Одесі в наявності достатня кількість фінансових установ (банків), де іноземні громадяни можуть відкрити власні рахунки в національній валюті України та іноземній валюті для здійснення будь-яких фінансових операцій. Діють мережі Western Union, VISA, MAESTRO, MASTERCARD та ін.

2.7 Позапрограмна діяльність і дозвілля

Культурно-масова робота, естетичне виховання курсантів-одна із складових частин і виховання та навчання курсантів Одеської національної морської академії.

Курсанти проводять вільний час у клубі академії, де займаються у різних гуртках та аматорських об'єднаннях: вокальному ансамблі, ізостудії, літературній студії. В академії діє народний духовий оркестр, хореографічні колективи народного, естрадного, спортивного танців. Творчі колективи клубу є учасниками різноманітних мистецьких заходів академії, також міських, міжнародних конкурсів та фестивалів.

У курсантському містечку (екіпажі) працює інтернет-кафе, бібліотека, поштове відділення, пральня, перукарня.

Для фізичного розвитку курсантів в академії функціонують басейн Олімпійського класу і три спортивні зали, працюють різноманітні спортивно-оздоровчі секції.

В академії створені команди з футболу, водного поло, волейболу та інші.